கார்லா தமிழ் அப்ரைட் எழுத்துரு தரவிறக்கம்

Karla Tamil Upright Font Free Download

Font Name Karla Tamil Upright (Tamil)
Font Type TTF
Font Family 'Karla Tamil Upright'
Font Style Regular, Bold
Embed Web Link
<link href="https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/karlatamilupright.css" rel="stylesheet">

index.html அல்லது index.php அல்லது header.php என்ற ஃபைலில் <head> மற்றும் </head> என்பதற்கு இடையில் Paste செய்யவேண்டும்.

@import url(//fonts.googleapis.com/earlyaccess/karlatamilupright.css);

style.css எனும் ஃபைலில் முதல் வரியாக Paste செய்யவேண்டும்.

(மேலுள்ள இரண்டு Link-களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தினால் போதுமானது)

Download Normal Font Download Bold Font
advertisement

Ads

© 2021 WriteTamil. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.